.

Algemene voorwaarden

(versie januari 2015)

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms van toepassing. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Klant De klant zijn de bruid en de bruidegom, onafhankelijk van de persoon die voor de diensten betaalt.

Overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail) een aanbod (prijsopgave) van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms accepteert. De Klant ontvangt van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms een bevestiging van de overeenkomst. De prijzen in de overeenkomst zijn inclusief 21 % BTW en andere heffingen van overheidswege.

Overeengekomen uren De uren in de overeenkomst dekken, tenzij anders overeengekomen, aaneengesloten uren. De gedekte tijd begint wanneer Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms op de eerste locatie arriveert en eindigt wanneer hij de laatste locatie verlaat. Er kan aanvullende dekking worden aangevraagd tegen een nader overeen te komen uurtarief. Er zal geen overwerk worden berekend zonder de voorafgaande (schriftelijke of mondelinge) toestemming van de Klant.

Dagplanning De klant zorgt ervoor dat Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms uiterlijk 2 weken voor de trouwdatum het volledige dagschema en/of dagplanning heeft ontvangen en dat eventuele wijzigingen op tijd worden gecommuniceerd.

Reis- en verblijfskosten Alle reis-, parkeer- en verblijfskosten worden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms hanteert een vergoeding van € 0,27 per gereden km.

Uitvoering van de opdracht Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de afspraken in de overeenkomst uitvoeren.De beelden worden conform de creativiteit van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg en kan extra kosten met zich meebrengen.

Drone(beelden) In bepaalde situaties kan de drone niet worden gebruikt (en dus geen dronebeelden worden opgenomen) ongeacht dat de Klant heeft gekozen voor dronebeelden in de overeenkomst. Conform de wetgeving mag er niet met de drone worden gevlogen:

  • Boven bebouwing;
  • Boven mensenmenigten;
  • Boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de bebouwde kom;
  • Boven spoorlijnen;
  • Binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens;
  • Hoger dan 50 meter boven de grond of een object vliegen ;
  • Als het donker is;

Ook kan er met regen, harde wind en/of sneeuw niet worden gevlogen en mag er op sommige locaties niet worden gevlogen. Als de Klant in de overeenkomst heetf gekozen voor de drone-optie dan zal Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilmszich inspannen om te adviseren of op de genoemde locatie mag worden gevlogen met een drone. Dit is overigens garantie dat de drone zal worden gebruikt in verband met evenementen die pas bekend zijn op de dag of vlak voor de dag van de reportage. In geval dat er is gekozen voor de drone-optie en op de reportagedag blijkt dat dit niet kan en/of mag, dan hoeven de complete berekende kosten voor de drone opnames niet volledig te worden betaald en zal 75% met de Klant worden verrekend en/of terugbetaald. Trouwfoto’s en trouwvideo’s Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms zal alleen kleurcorrecties en contrast wijzigen aan de foto’s, video’s en/of clips. Er zullen geen verdere correcties uitgevoerd, zoals het verwijderen van storende elementen of andere wijzigingen aan omgeving of personen, tenzij overeengekomen met de Klant middels een pakketupgrade. Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage en/of de keuze van de foto’s voor het fotopakket. De te ontvangen beelden zijn gecomprimeerd en zijn enkel bedoeld voor privégebruik. Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms levert nimmer bronbestanden en/of RAW-bestanden. Correcties aan de trouwfoto’s en trouwvideo’s (niet zijnde contrast) De trouwfoto’s en/of de trouwvideo’s zal normaal gesproken binnen zes (laagseizoen) tot twaalf weken (hoogseizoen) na de reportagedag naar de Klant verzonden worden. Deze termijn is enkel ter indicatie. Er zijn, tenzij anders overeengekomen, geen correctieronde(s) voor de foto’s, de clip en/of de video in kosten de inbegrepen. Indien de Klant correctie(s) wenst (ook in de muziekkeuze, de volgorde van de beelden, een omschakeling van kleur naar zwart-wit/ sepia en andersom), zullen deze extra uren gefactureerd worden. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms behoudt te allen tijde de volledige creatieve vrijheid over de eindmontage. Eventuele gewenste correcties moeten binnen 4 weken na de (digitale) ontvangst van de beelden betaald worden en zijn doorgegeven. Daarna zal alle geleverde beeldmateriaal als definitief worden beschouwd.

Trouwalbum Trouwalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms ontworpen zonder inmenging van de Klant. De Klant krijgt één maal de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van het digitaal ontwerp maximaal 10 wijzigingen door te geven. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk waarbij de gebruikelijk gehanteerde uurtarief wordt berekend. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van de trouwalbum(s).

Indien de klant een fotoalbum besteld (naast het bestellen van de fotopakket en/of inclusief in zijn pakket heeft), heeft de Klant na ontvangst van de fotopakket (of de online foto’s), maximaal 4 weken de tijd een selectie foto’s voor het fotoboek aan door te geven. Na deze periode of indien er geen fotopakket is vastgesteld, zal Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms zonder overleg een selectie maken.

Levering Het eindproduct en levering zal, tenzij anders overeengekomen, conform de afspraken in de overeenkomst worden geleverd en naar de klant worden verzonden. Indien de Klant zich ervan wil verzekeren dat zijn pakket compleet en onbeschadigd aankomt, dient de Klant aan te geven om het pakket als verzekerd pakketpost te verzenden. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Voor levering is Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid vastgesteld. Echter zijn dit slechts geschatte levertijden. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Uitgestelde levering als gevolg van wachten op de klant Indien de klant gegevens dient te verstrekken ten behoeve van de levering en/of opmaak van producten, wordt van de klant verwacht dat de gegevens zo snel mogelijk aan Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms worden verstrekt. Indien een termijn van 3 maanden na verzoek voor (aan)levering van de benodigde gegevens verstrijkt en de klant de gevraagde gegevens niet heft verstrekt, vervallen alle rechten en zal de product en/of dienst niet meer geleverd worden.

Backup Alle beeldmateriaal wordt door Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms maximaal 3 maanden bewaard tbv eventuele nabestellingen van uitbreidingen op verzoek ban de klant. Indien de klant hier gebruik van wil maken, is dit na 3 maanden niet meer mogelijk. We raden de klant aan om alle beeldmateriaal te kopiëren tbv zijn back-up.

Verplichtingen van de klant De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op de overeenkomst, en verklaart te hebben kennis genomen van alle onderdelen, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening akkoord gegaan. Het ondertekenen van de overeenkomst door de klant is voor Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms de definitieve bevestiging voor het maken van de huwelijksreportage. Als de aanbetaling niet binnen 14 dagen na dagtekening bij Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms binnen zijn, vervalt aanspraak op de door de klant gereserveerde dag, en staat het Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms vrij deze aan andere klanten aan te bieden.

Afdrukken Het staat het klant vrij om zelf de foto’s te laten afdrukken of vergroten strikt voor eigen- en privégebruik. De foto’s mogen echter op generlei wijze technisch worden aangepast, bewerkt of veranderd.

Annulering en/of verplaatsing vanwege de klant Wanneer de klant binnen een week voor de reportagedag annuleert, dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij annulering door de klant binnen een maand, doch buiten een week voor de reportagedag dient 50% betaald te worden. Bij annulering door de klant na de bevestiging en/of ondertekening doch buiten een maand oor de reportagedag dient de overeengekomen aanbetaling betaald te worden. De klant kan ook kiezen om de reportage en huwelijk te verplaatsen naar een andere datum. Wanneer de klant kiest voor verplaatsing wordt € 100,- per verschuiving berekend. De klant ontvangt een betalingsbewijs tbv van een eventuele afgesloten trouwverzekering.kering.

Publicatierecht De klant geeft expliciet toestemming aan Fotostudio ZuidHolland, GA-Weddingfilms en zijn medewerkers om opnames uit de reportage(s) te gebruiken voor zakelijk gebruik tenzij vooraf schriftelijk met de klant anders is overeengekomen en deze publicatierecht is afgekocht. Het is mogelijk om het recht tot publiceren af te kopen voor €300,-. Deze publicatierecht mag oa. ter promotie gebruikt worden op de eigen website, in de portfolio, in alle media en op elke wijze gebruikt worden, zoals: internet, folders, visitekaartjes, affiches, ect. Het is voor de klant verboden de foto’s commercieel te exploiteren (verkoop, verhuur of leasing), tenzij met wederzijdse toestemming, volgens een nieuw te maken overeenkomst.

Auteursrecht Op alle producties, video’s en/of foto’s rust het auteursrecht. Beelden mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Fotostudio ZuidHolland of GA-Weddingfilms. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een klant worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms. Elk gebruik van een werk van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op de auteursrechten wordt er drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval berekent, ter vergoeding van de geleden schade.

Exclusief recht Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms zal de enige professionele fotograaf en/of videograaf zijn tijdens het huwelijk en de festiviteiten. Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms zullen op geen enkele manier worden gehinderd door gasten die ook foto’s of video’s willen maken. Foto’s en video’s gemaakt door gasten kunnen door Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms eventueel aan de reportage worden toegevoegd indien deze passen in de stijl van de reportage en alleen na instemming van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms.

Copyright Het copyright blijft ten allen tijde in het bezit van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms. Eventueel commercieel gebruik van de beelden door het bruidspaar of door derden moet met toestemming van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms gebeuren. In geval van commercieel gebruik zal in ieder geval de naam van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms worden vermeld en eventueel na betaling aan Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms.

Recht van afbeelding De foto’s / video’s / beeldmateriaal op de website van Fotostudio Zuid-Holland zijn beschermt door het copyright doch kan Fotostudio Zuid-Holland niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten zijn medeweten elders op het internet worden geplaatst. Fotostudio Zuid-Holland zal te allen tijde onrechtmatig gebruik door derden kenbaar maken en zaak maken om de beelden zo snel mogelijk van de desbetreffende publicatie medium te krijgen.

Betaling Bij elk reportagetarief lager dan € 1.000,- is de aanbetaling 50% van het totale bedrag. Bij een reportagetarief vanaf € 1.000,- tot € 2.000,- is de aanbetaling € 750,00. Bij een reportagetarief van € 2.000,- of hoger is de aanbetaling € 1.000,-. De aanbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van dit overeenkomst te zijn voldaan. Na ontvangst van de aanbetaling en deze overeenkomst (ingevuld en ondertekend) staat de datum vast. Het resterende bedrag dient uiterlijk een week voor de reportagedag te zijn ontvangen. Als de aanbetaling niet tijdig is ontvangen, vervalt aanspraak op de gereserveerde dag, en staat het Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms vrij deze aan andere klanten aan te bieden.

Verhindering Bij annulering of onmacht vanwege de fotografen en/of videografen wordt er kosteloos voor een vervanger ter vervanging gezorgd. Mocht de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een vervanger te vinden, dan zijn Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms slechts aansprakelijk voor het retourneren van de aanbetaling.

Onmacht en technische problemen Bij onmacht of technische problemen verklaart de klant zich akkoord en kunnen er geen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms wijst erop enkel met degelijk materiaal te werken en reserve toestellen, batterijen, flitsers, geheugenkaarten, lenzen ect. mee te nemen naar het huwelijk. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms doet al het mogelijke om de beelden met de uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de beelden verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de schuld van Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms, zijn ze slechts retournering van de aanbetaling verschuldigd. De klant kan Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Uitloop Deze overeenkomst dekt de gespecificeerde uren als aaneengesloten uren. De gedekte tijd begint overeenkomstig de afspraken vermeld onder ‘Algemeen’. Er kan op de reportagedag gevraagd worden voor extra uren tegen een uurtarief van € 125. Indien er sprake is van een tweede fotograaf en/of videograaf geldt voor hun een uurtarief van € 50. Overwerk is mogelijk tot een maximum van 3 uur. Er zal geen overwerk worden uitgevoerd tenzij de klant hierom vraagt en/of toestemming hiervoor geeft. De betaling voor eventuele uitloop of overwerk geschiedt achteraf.

Tegemoetkoming Indien de klant de reportage door overmacht annuleert (betalingsproblemen horen hier niet bij) en de klant geen gebruik kan maken van de mogelijkheid tot verplaatsing, kan de klant in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De klant dient hiervoor via email een verzoek in te dienen met eventuele bewijsstukken. Fotostudio ZuidHolland en GA-Weddingfilms zal binnen 2 weken beoordelen of de klant in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De uitspraak van Fotostudio ZuidHolland en GA- Weddingfilms hierin is leidend.

Klachten Klachten inzake het geleverde werk en/of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk (of via email) te worden medegedeeld. Klachten die na bovengenoemde termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. De ingediende klacht zal naar redelijkheid beoordeeld worden. Alle kosten die worden gemaakt bij wijzigingen in het beeldmateriaal welk het gevolg zijn van een klacht en die afwijken van het te leveren beeldmateriaal in het overeenkomst zullen voor rekening van de klant zijn. Beeldmateriaal is een interpretatie van de fotograaf en/of videograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf en/of videograaf.

Social media Het is toegestaan om beeldmateriaal welk is geleverd door Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms op social media te plaatsen. Hierbij geldt de verplichting om de naam van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms te allen tijde bij elke afbeelding te benoemen. Bij het plaatsen van beeldmateriaal op Facebook geldt ook het verplicht “taggen” (markeren) van Fotostudio ZuidHolland bij elk beeldmateriaal. Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms mag alle beeldmateriaal op Facebook en / of dergelijke andere sociale mediaforums gebruiken, zoals zij dat wenst inclusief een eventuele markering (of “tag”) of anderszins identificatie van de klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Trouwleveranciers en/of dienstverleners Het is Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms toegestaan om beeldmateriaal te delen met trouwleveranciers (leveranciers van producten en/of dienstenverleners welk op de reportagedag zijn gebruikt of dienen ter ondersteuning van de reportagedag) inclusief een watermerk van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms. Het gedeelde beeldmateriaal mag door de trouwleverancier op zijn eigen website en/of op zijn eigen social media worden gebruikt, uitsluitend voor promotiedoeleinden inclusief de watermerk van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms.

Aansprakelijkheid Fotostudio ZuidHolland, GA-Weddingfilms en/of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms of diens vertegenwoordigers.

Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende beelden wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd of gefilmd mag worden. Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms houdt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en via email aan klant medegedeeld.

Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotostudio ZuidHolland en/of GA-Weddingfilms en de klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Nederlands recht Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Deze Overeenkomst en enig geschil dat eruit mocht voortvloeien, wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter te Amsterdam zal exclusief bevoegd zijn om van enig geschil hieromtrent kennis te nemen.

.

.

..

 

 

.

Privacy Statement

Als je niet akkoord gaat met het verzamelen of gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, zoals dit privacyverklaring schetst, geef ons geen persoonlijke gegevens. Het verstrekken van persoonlijke gegevens betekent dat je akkoord gaat met ons privacyverklaring.

Vastlegging en verwerking van gegevens
Bij het bezoeken van Fotostudio ZuidHolland wordt jouw gebruikte IP-adres waarmee je de site bezoekt, geregistreerd met de datum en tijden. Deze informatie wordt alleen gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikershandelingen op te sporen en brede demografische informatie te verzamelen voor intern gebruik. Er worden geen IP-adressen gekoppeld aan persoonsgegevens. Door onze website te bezoeken, stem je in tot het vastleggen en verwerking van deze persoonsgegevens conform dit privacybeleid. Hiernaast verstrek je ons jouw naam, emailadres en mobiele nummer wanneer je gebruikt maakt van ons contactformulier. Door gebruik te maken van ons contactformulier, stem je in tot het vastleggen en verwerking van deze persoonsgegevens conform dit privacybeleid.

reCaptcha
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Hierdoor kunnen we jouw computer herkennen wanneer je ons opnieuw bezoekt. Met het cookie kunnen wij verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan voorkomen dat cookies worden geblokkeerd of dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op jouw browser geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Google
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website wordt door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om jouw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wanneer wij iets met jouw persoonsgegevens doen, houden wij ons aan de wetten en regels die hiervoor bestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens op servers die bescherming bieden tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden.

Wijzigingen in dit privacyverklaring
Wij kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving dit beleid wijzigen. Bekijk dit beleid regelmatig. Het blijven gebruiken van de website van Fotostudio ZuidHolland na dergelijke wijzigingen betekent dat je het huidige privacyverklaring accepteert.